Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Studio Mareh en jou als opdrachtgever. De algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige offertes en overeenkomsten.
1.2 De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij Studio Mareh derden betrekt.
1.3 Eventuele algemene voorwaarden van jou als opdrachtgever worden uitgesloten.
1.4 Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken, als wij dit schriftelijk met elkaar afspreken.
1.5 Als een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing, ook als dit een gedeelte van een bepaling is.
1.6 Met ‘schriftelijk’ wordt ook e-mail bedoeld, behalve in die gevallen dat de wet dwingend anders bepaald.
1.7 Indien er tegenstrijdigheden blijken te zijn tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de gesloten overeenkomst, dan zal de gesloten overeenkomst voor gaan.

Artikel 2. Offerte

2.1 Studio Mareh zal bij een aanvraag een vrijblijvende offerte toesturen. Een offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die je als opdrachtgever verstrekt en op het aantal geschatte werkuren.
2.2 Een offerte is vrijblijvend en een maand geldig.
2.3 Op een offerte dient per mail akkoord te worden gegeven. Als op het offerte niet schriftelijk akkoord is gegeven, maar toch wordt ingestemd met het uitvoering geven aan de opdracht, dan wordt dit ook gezien als een akkoord op het betreffende offerte.
2.4 Studio Mareh kan niet aan haar offerte worden gehouden als je als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.6 Studio Mareh is niet verplicht om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een deel van de opgegeven prijs.
2.7 Studio Mareh mag een opdracht te weigeren als er goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan.

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

3.1 De opdracht wordt op basis van de offerte waar akkoord op is gegeven uitgevoerd.
3.2 Jij als opdrachtgever bent verantwoordelijk voor het leveren van de juiste en volledige informatie.
3.3 Op basis van schetsen geef je als opdrachtgever feedback die Studio Mareh in overleg doorvoert. Daarna zal er een uitgewerkte versie ontstaan, hiervoor geldt één feedbackronde met kleine wijzigingen. Wanneer er meerdere feedbackrondes nodig zijn, wordt dit als meerwerk beschouwd.
3.4 Studio Mareh zet zich in voor iedere opdracht en zal deze naar eigen creatief inzicht uitvoeren.
3.5 Studio Mareh hanteert haar eigen tekenstijl. Hiermee gaat de opdrachtgever akkoord wanneer de opdracht wordt gegeven.
3.6 Studio Mareh mag derden inschakelen voor de uitvoering van een opdracht. Studio Mareh
Studio Mareh is niet aansprakelijk voor derden in de uitvoering van een opdracht.
3.7 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een termijn van 6-12 weken, waarbij het startpunt altijd de levering van informatie vanuit de opdrachtgever is. Als verwacht wordt dat deze termijn niet wordt gehaald, zal Studio Mareh met jou als opdrachtgever overleggen om de planning te bespreken.
3.8 Studio Mareh gaat vertrouwelijk om met alle informatie die jij als opdrachtgever beschikbaar stelt om de opdracht te kunnen voldoen.
3.9 Studio Mareh verwerkt persoonsgegevens volgens de wet ter bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4. Annulering

4.1 Bij een annulering hanteert Studio Mareh de volgende tarieven:

 • Wanneer de offerte akkoord is, maar de werkzaamheden nog niet opgestart zijn, wordt alleen de aanbetaling in rekening gebracht. De overige kosten vervallen.
 • Wanneer de werkzaamheden zijn opgestart en Studio Mareh de schetsen aan jou als opdrachtgever heeft getoond, brengt Studio Mareh de aanbetaling én 50% van het overig te betalen bedrag in rekening.
 • Wanneer de annulering wordt gedaan terwijl de uitgewerkte versie aan jou als opdrachtgever is getoond, brengt Studio Mareh alle gefactureerde kosten in rekening.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling ontvangt de Studio Mareh graag binnen 14 dagen na facturering. Studio Mareh vraagt een aanbetaling voor de start van een opdracht. Deze aanbetaling is 50% van het totale factuurbedrag. Dit geldt voor illustratie- en tekenwerk.
5.2 Voor trainingen of workshops geldt dat er vooraf wordt gefactureerd.
5.3 Studio Mareh mag (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten, als jij je als opdrachtgever niet aan betalingsafspraken houdt.
5.4 Studio Mareh rekent een reiskostenvergoeding van €0,50 cent per kilometer buiten Veenendaal.
5.5 Na 14 dagen na de factuurdatum stuurt Studio Mareh één keer een kosteloze betalingsherinnering. Daarna wordt er per maand 2% rente over het totale factuurbedrag gerekend.
5.6 Bij eventueel bezwaar over een factuur dien je als opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken. Bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op.
5.7 Er vindt door jou als opdrachtgever ook geen verrekening plaats.
5.8 Als je als opdrachtgever niet aan jouw verplichtingen voldoet, komen alle kosten voor rekening van jou als opdrachtgever. Over deze kosten is ook wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Studio Mareh is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

 • Eventuele kleurafwijkingen op het beeldscherm;
 • Bij jou als opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens jou als opdrachtgever;
 • Bij jou als opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade;
 • Door jou als opdrachtgever verstrekte informatie waarop auteursrecht of copyright berust;
 • Een beschadigde of foutieve levering vanuit de postbezorging (bij fysiek drukwerk).

6.2 Studio Mareh is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van een opdracht.
6.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
6.4 Studio Mareh is in ieder geval beperkt aansprakelijk tot maximaal eenmaal het verschuldigde en betaalde factuurbedrag.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Studio Mareh is niet gehouden om een verplichting na te komen als er sprake is van overmacht.
7.2 Mocht de overmacht situatie langer dan twee maanden duren, dan mogen de betrokken partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden, voor het gedeelte dat nog niet is nagekomen.
7.3 Als de overmacht tijdelijk is, mag Studio Mareh haar prestaties opschorten voor de duur van de overmachtssituatie.
7.4 Bij overmacht is Studio Mareh ook niet gehouden tot enige kosten of (schade)vergoeding.
7.5 Onder overmacht wordt verstaan: epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, stakingen, rellen, overstroming, (natuur)rampen, storm, onweer, stroom-, elektriciteits- , internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, manipulatie, hacking/ diefstal, brand, schade, verlies of diefstal van zaken waarmee wordt gewerkt, wanprestaties van derden, het verloren gaan van materialen, vervoersproblemen, wegblokkades, ongeval, arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte of overlijden van naasten.

Artikel 8. Vrijwaring

8.1 Jij als opdrachtgever vrijwaart Studio Mareh tegen alle aanspraken van derden, directe en indirecte kosten daarbij inbegrepen, die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Mareh.

Artikel 9. Termijnen

9.1 Elke aansprakelijkheid van Studio Mareh vervalt na verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd.
9.2 Elke bevoegdheid van jou als opdrachtgever om je op een aanspraak te beroepen vervalt als je als opdrachtgever niet binnen 30 dagen nadat jij een tekortkoming hebt ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar hebt gemaakt.
9.3 Iedere rechtsvordering (maar ook vorderingsrecht) vervalt en is niet ontvankelijk als een vordering niet binnen 6 maanden, nadat jij als opdrachtgever uitdrukkelijk, schriftelijk en gemotiveerd hebt geprotesteerd, door jou als opdrachtgever in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

10.1 Studio Mareh behoudt auteursrecht op al haar werk, ook tussentijdse schetsen.
10.2 Het werk mag door jou als opdrachtgever voor eigen doeleinden worden gebruikt, maar niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond.
10.3 Studio Mareh vermeld altijd haar naam op het geleverde werk. Deze mag niet worden verwijderd. Tegen een meerprijs kan de naamsvermelding in overleg weggehaald worden.
10.4 Het door Studio Mareh geleverde werk mag niet in delen gebruikt worden.
10.5 Studio Mareh gebruikt haar opgeleverde werk voor promotiedoeleinden. Mocht dit vanwege vertrouwelijke informatie niet mogelijk zijn, worden daar in overleg met jou als opdrachtgever afspraken over gemaakt. Wanneer je als opdrachtgever niet expliciet benoemd dat het werk niet openbaar gemaakt mag worden, heeft Studio Mareh het recht het werk te gebruiken als promotiemateriaal.
10.6 Studio Mareh is niet aansprakelijk voor door of namens jou als opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens die inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder inbegrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom. Jij als opdrachtgever garandeert dat de over te dragen rechten onbezwaard zijn en dat er geen rechten van derden op rusten.
10.7 Als je als opdrachtgever het opgeleverde werk wil gebruiken anders dan is bepaald in de offerte, moet dit altijd kenbaar gemaakt worden aan Studio Mareh. Studio Mareh rekent een meerprijs voor de volgende licenties:

 • Basislicentie: gebruik van het opgeleverde werk voor het doel zoals beschreven in de offerte. Deze licentie is inbegrepen bij iedere overeenkomst.
 • Aanvullende licentie: gebruik van het opgeleverde werk in één andere context (naast het doel zoals beschreven in de offerte). De meerprijs bedraagt 50% van de offerteprijs.
 • Complete licentie: gebruik van het opgeleverde werk in meerdere contexten (naast het doel zoals beschreven in de offerte). De meerprijs bedraagt 100% van de offerteprijs.

Artikel 11. Bewaren van geleverd werk

11.1 Je bent als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het geleverde werk. Eindresultaten worden door Studio Mareh ongeveer een jaar bewaard na oplevering. Opgeleverde werken kunnen worden opgevraagd, maar verstrekking kan niet door Studio Mareh worden gegarandeerd.

Artikel 12. Bijzondere bepalingen online cursussen

12.1 Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Studio Mareh aan te bieden of te doen geven.
12.2 Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Studio Mareh aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Studio Mareh in de praktijk tot uitvoering brengt.
12.3 Studio Mareh is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Studio Mareh, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
12.4 Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging van de cursus door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
12.5 Na het einde van de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Studio Mareh geeft een jaar toegang tot de online cursus.
12.6 De door Studio Mareh aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online cursus/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld. De inloggegevens zijn persoonlijk en geven enkel toegang tot de cursus voor de persoon waaraan deze inloggegevens verstrekt zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Het Nederlands recht is van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Studio Mareh is alleen bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders bepaald.